Om oss

Forenede er en multiagenturforretning som gjennom solid kompetanse, bransjeerfaring og struktur skal bidra til å gi våre kunder den beste totaløkonomiske forsikringsløsningen over tid. Vi er totalleverandør på forsikring både til bedrifter og private kunder. Som representant for flere forsikringsleverandører kan vi dekke de aller fleste forsikringsbehov.

Som din lokale totalleverandør av forsikringsløsninger leverer vi:

  • solid bransjekunnskap som gjør at vi skreddersyr løsninger som gir økt trygghet
  • fast kontaktperson som yter fremragende personlig service
  • så gode forsikringsløsninger at du får lyst til å bli kunde

Forenede – Mer enn 30 års forsikringserfaring, din trygghet.
Våre verdier bygges på kvalitet, folkelighet, og ærlighet.

bedre_rad_litenForenede Forsikring er agent og formidler forsikringer i samarbeid med Codan Forsikring Org.nr. 991 502 491, som er forsikringsgiver. Codan er 100% eid av det globale britiske forsikringskonsernet RSA Group som har rundt 23 000 ansatte og totalt rundt 17 millioner kunder. For mer informasjon se -http://www.rsagroup.com Forenede er oppført i Codan Forsikring sitt register over forsikringsagenter. Se www.codanforsikring.no. Vi mottar etter avtale en forholdsmessig andel av premien som provisjon fra Codan Forsikring for formidling av forsikringsavtaler. Forsikringsagenturet har ikke direkte eller indirekte, eierandeler som utgjør mer enn 10 % av stemmerettigheten eller kapitalen i et forsikringsselskap. Intet forsikringsselskap, eller morselskap til et forsikringsselskap har en direkte eller indirekte eierandel i forsikringsagenturet som utgjør mer enn 10 % av forsikringsagenturets stemmerett eller kapital. Krav om erstatning skal meldes til Codan Forsikring uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det jf . Forsikringsavtaleloven § 8-5. Alle skader som meldes, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når en skade meldes til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde. Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter personopplysningsloven §18. Oppstår det tvist om forsikringsavtalen kan klager rettes til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60, i medhold av FAL § 20-1.